Všeobecné obchodní podmínky

Věnujte prosím několik minut následujícímu textu. Níže naleznete obchodní podmínky pro poskytování jazykových služeb, které nabízím.

1 Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávajícího, kterým je Romana Kratochvílová, uzavřené s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.romanakratochvilova.cz nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího. Prodávajícím je podnikající fyzická osoba:

PhDr. Romana Kratochvílová, Ph.D.
IČO: 75409798
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku v MÚ Praha 8.
Nejsem plátce DPH.
Adresa: Ryzlinková 2227/2a, Praha 8, 182 00
E-mail: romana@romanakratochvilova.cz

1.3 V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího uvedených na webových stránkách www.romanakratochvilova.cz.

1.5 Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2 Objednávka

2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Cena je konečná, nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena na základě písemné objednávky produktů a služeb nabízených prodávajícím a následným písemným potvrzením objednávky prodávajícím. Za písemnou formu se považuje i elektronická pošta.

2.3 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.4 Podmínkou platné objednávky je dodání fakturačních údajů (jméno, příjmení a adresa kupujícího a označení objednávaného produktu) prodávajícímu.

2.5 Prodávající potvrdí objednávku nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky. Pokud prodávající nepotvrdí objednávku ve stanovené lhůtě, není objednávka považována za přijatou a smlouva není uzavřena.

2.6 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.7 Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a služeb je třeba z jeho strany splnit minimální technické požadavky, zejména řádně aktualizovaný internetový prohlížeč podporující zobrazení souborů PDF a videa (např. Google Chrome), stabilní připojení k internetu a webkamera.

2.8 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si kupující objednal, a kupující se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.9 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu lektora po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3 Cena a daňový doklad

3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře.

3.2 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Faktura bude vždy obsahovat všechny zákonem stanovené požadavky. Prodávající není plátcem DPH.

4 Způsob a forma platby

4.1 Způsob a možnosti platby: bankovním převodem v CZK na účet 225233200/0300.

4.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná. Lekce a kurzy musí být uhrazeny vždy před začátkem spolupráce.

4.3 Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

4.4 Kupní cena je splatná do data vystavení faktury, nejpozději 7 dní od vystavení faktury. Závazek kupujícího uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5 Realizace a podmínky výuky

5.1 Výuka probíhá v termínu, na kterém se prodávající a kupující domluví. V případě, že se prodávající a kupující na termínu nedohodnou, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.2 Storno výuky je možno provést nejpozději 24 hodin před začátkem lekce (lekce jak formou online výuky, tak i osobního setkání) prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu. V takovém případě si prodávající a kupující dohodnou náhradní termín.

5.3 Při stornu výuky v době méně než 24 hodin před začátkem lekce je výuka nahrazena formou tzv. e-lesson, kdy budou kupujícímu zaslány materiály lekce k samostudiu.

5.4 Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce, lekce automaticky odpadá a je nahrazena formou tzv. e-lesson, kdy budou kupujícímu zaslány materiály lekce k samostudiu.

5.5 Dojde-li ke zrušení lekce ze strany prodávajícího, bude mu nabídnut náhradní termín nebo mu bude vrácena částka v hodnotě ceny dané lekce.

5.6 Zakoupené lekce jsou nevratné a platí po dobu 6 měsíců od zaplacení.

6 Zabezpečení a ochrana autorských práv

6.1 Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává či sdílí (online i osobní lekce a kurzy, články na blogu, e-booky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího je zakázáno. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6.2 Kupující se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno prodávajícího, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Kupující se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení kurzu.

7 Odstoupení od smlouvy

7.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
Upozornění: dle ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy také nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

7.2. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky.
Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Kupující tak může učinit kontaktováním prodávajícího na adrese romana@romanakratochvilova.cz spolu s přiložením daňového dokladu (faktury) o zaplacení. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

  • prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti
  • kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.1. VOP)

8 Vyloučení odpovědnosti

8.1 Prodávající neodpovídá za nedostupnost digitálního obsahu a online služeb v případě nefunkčnosti technického vybavení ze strany kupujícího.

8.2 Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

8.3 Všechny produkty a služby, které nabízí prodávající, slouží pro vzdělávací účely v oblasti jazykové výuky. Prodávající není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch kupujícího při její aplikaci v praxi.

9 Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

9.2. Na požádání oznámí prodávající písemně kupujícímu, zda a jaké osobní údaje má o něm uloženy.

9.3. Kupující i prodávající berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně při realizaci výuky získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10. 2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.romanakratochvilova.cz, případně dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.