Zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Kdo s vašimi údaji pracuje a jak mě můžete kontaktovat

Správcem vašich údajů je Romana Kratochvílová, IČO 75409798 se sídlem Ryzlinková 2227/2a, Praha 8, 182 00. Můžete mě kontaktovat na adrese sídla nebo emailem romana@romanakratochvilova.cz

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tzn. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • vám umožním uplatňovat vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jaké osobní údaje zpracovávám

Zpracovávám následující osobní údaje získané na základě kupní smlouvy či kontaktního formuláře:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • fakturační údaje (IČO, DIČ, sídlo, údaj o plátci DPH)
 • kontaktní údaje (emailová adresa, telefon)
 • údaje spojené s platbou (bankovní spojení)
 • další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které mi nahodile volnou formou sdělíte v objednávce či při uzavření Smlouvy, aniž by byly vyžadovány.

Proč vaše osobní údaje zpracovávám

Tyto osobní údaje zpracovávám pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR:

 • plnění smlouvy, která byla mezi námi uzavřena;
 • plnění právní povinnosti správce (zejména povinností souvisejících s ohlašovací povinností vůči orgánům veřejné správy, vyplývajících z předpisů daňových a jiných právních předpisů);
 • vaše emailová adresa bude dále použita dle § 7 odst. 3 č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s oprávněným zájmem správce pro zasílání obchodních sdělení správce e-mailem. Toto zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit. Pro tento účel budu archivovat vaši emailovou adresu do doby, kdy zasílání těchto obchodních sdělení zrušíte. To se však nedotýká jiných účelů zpracování vaší emailové adresy;
 • v případě, že budu užívat vaše osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven výše, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném účelu.
 • z mé strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Kdo jsou další příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohu zpřístupnit těmto třetím osobám:

 • externímu poskytovateli účetních a daňově-poradenských služeb pro zpracování účetnictví a daňové agendy správce, externímu poskytovateli právních služeb;
 • orgánům veřejné správy;
 • externím osobám poskytujícím správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či osobám, které jsou obchodními partnery správce, je-li to potřeba ke splnění uvedených účelů.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Jak dlouho budu s vašimi osobními údaji pracovat

S vašimi osobními údaji budu pracovat po dobu trvání smlouvy a dobu následujících pěti (5) let od splnění smlouvy nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných zákonných povinností správce podle platných právních předpisů, trvají-li déle než stanovená doba.

Pro účel zasílání obchodních sdělení budu archivovat vaši emailovou adresu do doby, kdy zasílání těchto obchodních sdělení zrušíte.

Jaká jsou vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů. V rozsahu, v jakém vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů (zejména GDPR) můžete ode mě požadovat přístup k vašim osobním údajům (tedy informace o tom, s jakými Vašimi konkrétními údaji pracuji a jak s nimi pracuji), jejich opravu (pokud by byly nepřesné či neúplné) nebo jejich výmaz (pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány). Dále máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů (to znamená, že údaje sice zatím nebudou vymazány, ale nebudu s nimi pracovat). Dále můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů a můžete využít práva na přenositelnost údajů.

Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv mě prosím kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Pokud byste se domnívali, že zpracováním vašich osobních údajů porušuji právní předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.romanakratochvilova.cz. Toto znění je účinné od 1.10.2023.